Reizen/Toerisme

RB 742

Jetair "Sexy" "Vrouwen en auto’s eh!" (BE)

Jury voor Ethische Praktijken inzake Reclame (JEP) 18 februari 2011, beslissing 3108 (Jetair vakantiecheckers).

Buitenland. België. reclamerecht. In het reclameconcept van Jetair zijn twee kinderen Marie (v) en Louis (m) de Jetair vakantiecheckers. In één van de radiocommercials checken zij de kindvriendelijkheid van een hotel. Louis roept op de vraag wat hij van de waterglijbaan vindt: “toppie”, en op de vraag wat hij van de animatrice vindt grappend: “sexy”. In de tweede commercial checken dezelfde kinderen of ze klaar zijn voor een autovakantie in Frankrijk. Marie laat de versnellingsbak kraken waarop Louis roept: “Vrouwen en auto’s eh!”.

Klager meent dat kinderen woorden als “sexy” niet in de mond gelegd mogen worden. De tweede commercial heeft een gebrek aan ethiek door de seksistische opmerking. Adverteerder voert aan dat het gaat om herkenbare situaties die op een kinderlijk-grappige manier worden gebracht. De JEP, de Belgische evenknie van de Reclame Code Commissie, oordeelt dat de reclame niet in strijd is met de Belgische reclameregels. Zij spreekt wel een zogenaamd advies van voorbehoud uit. JEP ziet aanleiding om de radiocommercials aan te passen zodat deze minder stereotyperend worden. JEP laat het al dan niet opvolgen van dit advies verder aan de adverteerder, het reclamebureau en de media. Het is niet de bedoeling van JEP om aan censuur te doen of een bepaalde smaak of waarden voorop te stellen. JEP kan een dergelijk advies uitspreken op basis van artikel 2 van het Juryreglement. 

Overwegingen JEP:

De Jury heeft vastgesteld dat de campagne gebaseerd is op stereotypen. Men legt de kinderen uitspraken in de mond die ze gehoord hebben van volwassenen en die zij herhalen.

De Jury is van mening dat deze uitspraken (‘sexy’ en ‘vrouwen en auto’s eh!’) niet de bedoeling hebben om te denigreren, maar zij is van oordeel dat deze spots niettemin stereotypen banaliseren die men niet moet verankeren bij kinderen.

Gelet op wat voorafgaat, heeft de Jury gemeend een advies van voorbehoud te moeten formuleren overeenkomstig artikel 2 van haar reglement en doet een beroep op de verantwoordelijkheid van de adverteerder.

Er is geen beroep ingesteld. Lees de uitspraak hier (link) en hier (pdf).

Regelingen: JEP Juryreglement

RB 747

Conclusie AG HvJ EU: "vanaf"-prijs misleidende omissie?

Conclusie A-G Mengozzi HvJ EU 3 februari 2011, in zaak C-122/10, Konsumentombudsmannen KO tegen Ving Sverige AB (prejudiciële vragen marknadsdomstolen, Zweden)

Reclamerecht. Oneerlijke handelspraktijken. Prejudiciële vragen n.a.v. een Zweedse vliegvakantieadvertentie. De Zweedse ombudsman was van mening dat de geplaatste advertentie een commerciële boodschap was in de vorm van een uitnodiging tot aankoop, die een misleidende omissie bevatte, omdat er slechts een “vanaf”-prijs was vermeld en informatie over de voornaamste kenmerken van het aangeboden product ontbrak of tekortschoot.

De prejudiciële vragen betreffen o.a. de begrippen “uitnodiging tot aankoop” en “kenmerken van het product”, alsook de Vermelding van een “vanaf”-prijs  en de ereiste van informatie over het geadverteerde product en de prijs ervan om de consument in staat te stellen een aankoop te doen. De AG ziet in zijn conclusie vooral een taak voor de nationale rechter:

64. Gezien alle voorgaande overwegingen stel ik het Hof voor om op de door de marknadsdomstolen gestelde prejudiciële vragen te antwoorden als volgt:

1) Artikel 2, sub i, van de (…) richtlijn oneerlijke handelspraktijken, verzet zich er niet tegen dat in een commerciële boodschap naar het product wordt verwezen in woord of beeld; een dergelijke verwijzing kan voldoende zijn voor de vervulling van de voorwaarde ten aanzien van de kenmerken van een product. Deze bepaling verzet zich in beginsel evenmin tegen het gebruik van een gemeenschappelijke omschrijving van het product, voor zover uit de commerciële boodschap redelijkerwijs kan worden afgeleid dat er verschillende varianten van het product bestaan. Het is echter aan de verwijzende rechter om per geval te beoordelen, rekening houdend met het betrokken product en het gebruikte medium, of een redelijk geïnformeerde, omzichtige en oplettende gemiddelde consument in staat is om het product te identificeren op basis van de gemeenschappelijke presentatie en omschrijving in de commerciële boodschap.

2) Het is tevens aan de verwijzende rechter om na te gaan of de vermelding van een „vanaf”-prijs enerzijds passend is voor het gebruikte medium, en anderzijds voor de consument volstaat om, nadat hij het betrokken product heeft geïdentificeerd, te kunnen begrijpen dat het beschreven of weergegeven product tegen die prijs kan worden gekocht.

3) De in artikel 2, sub i, van richtlijn 2005/29/EG met de woorden „en de consument aldus in staat stelt een aankoop te doen” omschreven voorwaarde kan niet zo worden uitgelegd dat van een uitnodiging tot aankoop slechts sprake is wanneer de commerciële boodschap een daadwerkelijke mogelijkheid tot koop inhoudt of wanneer deze boodschap in de buurt van een verkooppunt is aangeplakt. De genoemde zinsnede moet integendeel worden uitgelegd als een algemeen criterium om te kunnen vaststellen of de consument objectief gezien over voldoende informatie over het product, de prijs en de verkoper beschikt om de aankoop te kunnen doen.

Mocht het Hof echter beslissen dat een commerciële boodschap slechts als een uitnodiging tot aankoop kan worden beschouwd indien zij een daadwerkelijke mogelijkheid tot aankoop biedt, dan kan de vermelding van een telefoonnummer of een website als daadwerkelijke aankoopmogelijkheid worden aangemerkt, waarbij het aan de verwijzende rechter is na te gaan of daadwerkelijk tot aankoop kan worden overgegaan door genoemd telefoonnummer te bellen of genoemde website te raadplegen.

4) Atikel 7, lid 4, sub a, van richtlijn 2005/29 moet aldus worden uitgelegd dat een uitnodiging tot aankoop kan volstaan met slechts enkele van de voornaamste kenmerken van het betrokken product te vermelden. De andere voornaamste kenmerken kunnen buiten het voor de uitnodiging tot aankoop gebruikte medium om worden aangegeven, wanneer hun vermelding in de uitnodiging zelf hetzij niet nodig (gelet op de context of het betrokken product) hetzij niet mogelijk is (gelet op het gebruikte medium) en de handelaar voor nadere informatie zijn website of een ander vergelijkbaar medium verwijst, mits deze website of dit medium de consument daadwerkelijk in staat stelt toegang te krijgen tot de aanvullende informatie over de voornaamste kenmerken. Het is aan de verwijzende rechter om al deze punten te beoordelen en na te gaan of de ontbrekende vermelding van enkele van de voornaamste kenmerken in de uitnodiging tot aankoop de consument in ieder geval niet heeft belet een geïnformeerd besluit over een transactie te nemen.

5) Voor de vervulling van de informatieverplichting ten aanzien van de prijs in de zin van artikel 7, lid 4, sub c, van richtlijn 2005/29 is de vermelding van een „vanaf”-prijs slechts voldoende wanneer vermelding van de berekeningswijze van de eindprijs of van eventuele extra kosten en wie deze betaalt, hetzij niet noodzakelijk is (gelet op de context of het betrokken product) hetzij niet mogelijk (gelet op het gebruikte medium) en de handelaar voor nadere informatie naar zijn website of naar een ander vergelijkbaar medium verwijst, mits deze website of dit medium de consument daadwerkelijk in staat stelt om toegang te krijgen tot deze informatie. Het is aan de verwijzende rechter al deze punten te beoordelen en na te gaan of het ontbreken van de vermelding in de uitnodiging tot aankoop van de berekeningswijze van de eindprijs of van eventuele extra kosten en wie deze betaalt, de consument in ieder geval niet heeft belet een geïnformeerd besluit over een transactie te nemen.

Lees de conclusie hier.

Regelingen: Richtlijnen 2005/29/EG97/7/EG, 98/27/EG, 2002/65/EG en Verordening (EG) nr. 2006/2004

RB 721

UK ASA Adjudications 16.3.2011

Ook Advertising Standards Authorization, de RCC in Groot Britannië, heeft een bundel uitspraken gepubliceerd. Categoriën variëren van ontharingssysteem, Palestina-reisorganisatie, houtbriquetten, museum, muziekband genaamd "HOLYFUCK" en opmerkelijk veel rondom een advertentie van een begrafenisonderneming.

Zie plaatje hieronder (klik voor vergroting), klik hier voor de directe site:

Richard Steel Partners Ltd - a. A regional magazine ad for a funeral directors was headed "Richard Steel & Partners Independent Family Owned Funeral Directors". Text also stated "Four Generations Since 1860" and "Monumental Masons". The ad featured the SIFH (Selected Independent Funeral Homes) logo. b. A directory ad for the same company stated "1860 - 2010 FAMILY OWNED FUNERAL DIRECTORS 150 years of Personal Family Service". It also offered a "Monumental Masonry...

Roger Poat Partners - A regional magazine ad for a funeral director, stated "Professionally Managed Funeral Directors & Monumental Masonry Consultants". It also stated "Roger Poat & Partners is a family owned and professionally managed funeral service. It is in partnership with Michael Miller's of Petersfield".

Petfre (Gibraltar) Ltd - A TV ad for Betfred featured co-founder Fred Done. Mr Done said "I'll give you great odds and fantastic bonuses. Why? It's my fun and I love it. I'll even match your first bet up to £50. Watch my lips, a free bet up to £50, if you sign up today". On-screen text stated "Open online account, place £5 min bet, get free bet to same value, £50 max. T & C's apply, selected games. Free bet stake not included in returns".

Philips Electronics UK Ltd - A regional press ad for a hair removal system was headlined "And then there was light". Further text stated "Prevent hair growth with Philips Lumea. The new Phillips Lumea IPL hair removal system works wonders to prevent the reappearance of hair. Developed in conjunction with leading dermatologists specifically for safe, effective home use, the gentle pulses of light, applied every two to four weeks, keep your skin silky smooth" and "Guaranteed smooth skin results in 60 days, or your money...

Travel Palestine - A magazine ad for Travel Palestine stated "Palestine is a land rich in history with a tradition of hospitality. From the famous cities of Jerusalem, Bethlehem, Hebron, Jericho, Nablus, and Gaza, the Palestinian people welcome you to this Holy Land ... Starting from the earliest religious pilgrims, the country has seen famous visitors come and go. Palestine lies between the Mediterranean Coast and the Jordan River ... It takes a visit to this wonderful country to appreciate the most palpable...

Wight Heat - A regional press ad, for wood briquettes, was headed "advertisement feture [sic]". Text stated "Wight Heat can supply you with briquettes to warm you and your home this winter. Not only are the briquettes reasonably priced and easy to use but Wight Heat's briquettes won't damage the environment either".

Scotts of Stow Ltd - Brochures distributed by direct mail promoted “The Original Gift Company”. The cover was designed in the style of a newspaper front page and referred to the recipient in the headline text and the article. The front page of one of the brochures was headed “MRS XXXX HELPS SAVE THE PLANET!”. Text below stated “Catalogue shopper, Mrs XXXX of [address] understands that buying from home is comfortable and convenient and can offer big savings on High Street prices. What is less well known however,...

Semmel Concerts Veranstaltungsservice GmbH - A TV ad for the "Tutankhamun - His Tomb and His Treasures" exhibition at the Museum of Museums, Manchester said, in a voice-over, "Escape on a voyage into the fascinating world of ancient Egypt. Tutankhamun - his tomb and his treasures is not just an exhibition, it's an adventure. Visitors become explorers, discovering and solving the mystery of the long lost world of ancient Egypt". On-screen text stated "THE SPECTACULAR RECONSTRUCTION OF THE PHARAOH’S TOMB AND TREASURES ... A MAJOR...

Nigel Chamberlain Partners Ltd - a. A leaflet for a funeral directors stated "Independent Funeral Directors & Monumental Masons". It contained the logo for Selected Independent Funeral Homes (SIFH). b. A directory ad for the company also stated "Independent Funeral Directors & Monumental Masons".

Corney Barrow Wine Bars Ltd - An e-mail, for a wine bar promotion, was headlined "CORNEY & BARROW Your promotions". Text below stated "Forget boring team meetings in the office. Book a Beaujolais breakfast with C&B on Thursday 18th November and enjoy a glass of Beaujolais Nouveau with a full English breakfast for £10. We guarantee your meeting minutes will be taken to a whole new level!". Bigger text in a blue box beneath stated "Now that's a red worth getting out of bed for" and was...

Keith Dobson - A mailshot for Keith Dobson, a betting tipster service, stated "The No 1 Money Making Racing Service In The U.K."; "Huge Profits Are Now Being Achieved"; "£5,000 EXTRA IN YOUR POCKET - EVERY MONTH - TAX FREE!"; "71% WINNING STRIKE RATE"; and "When I say GUARANTEED I mean just that! If you join me and don't for any reason make at least £5,000 per month you can write direct to my office and request YOUR MONEY BACK. Your money will then be sent to you by return and without quibble".

AH Cheater Ltd - A regional press ad, for a funeral director called A.H. Cheater, was headed "Independent family owned funeral directors". Text underneath the heading stated "Personal attention from Simon & Michael Peace, Nigel Mayor & Giles Sadd" and "Monumental masonry service". Text at the bottom of the ad stated "Over 100 years of service to the community".

Channel Four Television Corporation - A poster for a Channel Four comedy show featured the title "TRAMADOL NIGHTS" which was written in the style of the fabric craft toy, fuzzy felt. The poster also featured fuzzy felt style images of a badger firing a machine gun, two rabbits attacking each other with hypodermic needles and another who had been stabbed with knives. The ad also featured an animal holding a chainsaw and pools of blood.

Medway Council - A leaflet, produced by Medway Council, promoted "Historic Rochester and Maritime Chatham". It was distributed in a local tourist information office. The front page featured a logo which stated "City of Medway rich heritage great future".

Myofascial Release UK - A leaflet, promoting training courses in a soft tissue therapy, was titled "INTEGRATED MYOFASCIAL THERAPY" and featured pictures of practitioners treating patients. Text below the pictures stated "Post graduate training programmes in MYOFASCIAL RELEASE Develop a unique and dynamic whole-body approach to healthcare. Enhance diagnostic and therapeutic skills. Learn advanced, traditional and modern fascial techniques". A logo at the bottom was accompanied by text which...

Kilimanjaro Live Ltd  - An ad for music gigs, in the Guide section of the Guardian, was headlined with the name of the band "HOLYFUCK". The ad also featured a picture of the band, tour dates and booking information.

Luv ncare Ltd - Two magazine ads for Nuby drinking cups. a. The first ad featured a picture of two drinking cups and was headlined "FREE† Nuby Grip'n'Sip CUP. CHOOSE FROM PINK OR BLUE”. Text in three bubbles underneath the products stated “ UK's No 1 Best Selling Silicone Spout”, “THE WORLD’S No. 1 CUP BRAND”, and “BPA FREE”. Further text underneath stated “The perfect first cup designed for little hands and mouths. Over the last eight years Nuby™has established itself as the UK's No.1...