RB 2749

Aanbeveling vanwege annulering reis ondanks vertrekgarantie

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 3 aug 2016, RB 2749; Dossiernr: 2016/00505 (SRC Vertrekgarantie), http://www.reclameboek.nl/artikelen/aanbeveling-vanwege-annulering-reis-ondanks-vertrekgarantie

Vz. RCC 3 augustus 2016, RB 2749; Dossiernr: 2016/00505 (vertrekgarantie – SRC) Toewijzing. Reizen. Garantie. Het betreft: 1)  de volgende mededeling die klaagster zag toen zij googelde met de zoekopdracht ‘reizen met vertrekgarantie src’: “Vertrekgarantie Profiteer van vroegtijdige vertrekgarantie – SRC Cultuurvakanties  www.src-reizen.nl > vertrekgarantie Wilt u zeker weten dat uw reis doorgaat? Zoek dan uw ideale vakantie in ons ruime aanbod reizen met vertrekgarantie”; (…). Klacht: Klaagster heeft een reis met vertrekgarantie geboekt bij verweerder. Verweerder heeft haar telefonisch meegedeeld dat de reis niet kan doorgaan omdat er te veel annuleringen zijn geweest en daardoor het minimum van tien deelnemers niet wordt gehaald. Klaagster voelt zich misleid omdat zij een vertrekgarantie had en acht de compensatie die verweerder aanbood ontoereikend.

 

RB 2747

Blokker hanteert te hoge adviesprijs voor stofzuiger

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 3 aug 2016, RB 2747; Dossiernr: 2016/00493 (Blokker-stofzuigeradviesprijs), http://www.reclameboek.nl/artikelen/blokker-hanteert-te-hoge-adviesprijs-voor-stofzuiger
blokker stofzuiger

Vz. RCC 3 augustus 2016, RB 2747; Dossiernr: 2016/00493 (Blokker-stofzuigeradviesprijs) Toewijzing zonder aanbeveling. Electronica. Adviesprijs. Het betreft een reclamefolder van Blokker voor zover daarin een Siemens stofzuiger van het type VS06BXXL wordt aangeboden en daarbij een adviesprijs van € 139,99 wordt genoemd. Klacht: De in de folder genoemde adviesprijs is onjuist. Siemens hanteert zelf een adviesprijs van € 109,--, zoals blijkt uit een door klager overgelegde print van de website van Siemens.

RB 2746

HvJ EU: Is einde van erkenningsprocedure onder 28 lid 4 Geneesmiddelenverordening hetzelfde als handelscertificaat

Rechtspraak (NL/EU) 28 jul 2016, RB 2746; (MSD tegen Comptroller-General), http://www.reclameboek.nl/artikelen/hvj-eu-is-einde-van-erkenningsprocedure-onder-28-lid-4-geneesmiddelenverordening-hetzelfde-als-hand

Prejudiciële vraag gesteld aan HvJ EU 29 juli 2016, IEF 16169; IEFbe 1893; RB 2746; LS&R 1354 (MSD tegen Comptroller-General)
ABC. Octrooi. Erkenning handelsvergunning .

(1) Is an end of procedure notice issued by the reference member state under Article 28(4) of the Medicinal Products Directive equivalent to a granted marketing authorisation for the purposes of Article 3(b) of the SPC Regulation?
(2) If the answer to question (1) is no, is the absence of a granted marketing authorisation at the date of the application for a certificate an irregularity which can be cured under Article 10(3) of the SPC Regulation once the marketing authorisation has been granted?

RB 2745

HvJ EU: Beoordeling van (ongeoorloofd) contractueel beding altijd moet worden bepaald met toepassing van Rome I

Rechtspraak (NL/EU) 28 jul 2016, RB 2745; ECLI:EU:C:2016:612 (Verein für Konsumenteninformation tegen Amazon), http://www.reclameboek.nl/artikelen/hvj-eu-beoordeling-van-ongeoorloofd-contractueel-beding-altijd-moet-worden-bepaald-met-toepassing-va

HvJ EU 28 juli 2016, IEFbe 1891; RB 2745; ECLI:EU:C:2016:612 ; C-191/15 (Verein für Konsumenteninformation tegen Amazon)
Consumentenbescherming – Richtlijn 93/13/EEG – Gegevensbescherming – Richtlijn 95/46/EG – Online verkoopovereenkomsten gesloten met consumenten woonachtig in andere lidstaten – Oneerlijke bedingen – Algemene voorwaarden met een rechtskeuzebeding voor het recht van de lidstaat waarin de vennootschap is gevestigd – Vaststelling van het recht dat van toepassing is om in het kader van een verbodsactie te beoordelen of de bedingen van die algemene voorwaarden oneerlijk zijn.

1)      Verordening (EG) nr. 593/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 17 juni 2008 inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst (Rome I) en verordening (EG) nr. 864/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 11 juli 2007 betreffende het recht dat van toepassing is op niet-contractuele verbintenissen („Rome II”), moeten aldus worden uitgelegd dat het recht dat van toepassing is op een verbodsactie in de zin van richtlijn 2009/22/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 betreffende het doen staken van inbreuken in het raam van de bescherming van de consumentenbelangen, die is gericht tegen het gebruik van beweerdelijk ongeoorloofde contractuele bedingen door een in een lidstaat gevestigde onderneming die via elektronische handel overeenkomsten sluit met in andere lidstaten – en met name de lidstaat van de rechter – woonachtige consumenten, onverminderd artikel 1, lid 3, van elk van die verordeningen moet worden vastgesteld overeenkomstig artikel 6, lid 1, van verordening nr. 864/2007, terwijl het recht dat van toepassing is op de beoordeling van een gegeven contractueel beding altijd moet worden bepaald met toepassing van verordening nr. 593/2008, ongeacht of deze beoordeling wordt verricht in het kader van een individuele of een collectieve vordering.

RB 2744

Watch out! Uitspraak over Claimsverordening en communicatie aan gezondheidsprofessionals

Het is een roerig jaar voor het levensmiddelenrecht. Na de belangrijke Teekanne-uitspraak over verpakkingen en misleiding komt het Hof van Justitie opnieuw met een opvallende uitspraak: Innova Vital. We hebben geen glazen bol nodig om te voorspellen dat je deze naam nog véél vaker gaat horen. Het Hof van Justitie bevestigt in deze uitspraak namelijk dat de strenge regels uit de Claimsverordening óók van toepassing zijn op commerciële communicatie vanuit levensmiddelenbedrijven naar beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg. Een uitspraak met verregaande gevolgen voor de levensmiddelenbranche.

RB 2743

HvJ EU: Claimsverordening ook van toepassing wanneer uiting zich uitsluitend tot vakkring richt

Rechtspraak (NL/EU) 14 jul 2016, RB 2743; ECLI:EU:C:2016:563 (Verband Sozialer Wettbewerb tegen Innova Vital), http://www.reclameboek.nl/artikelen/hvj-eu-claimsverordening-ook-van-toepassing-wanneer-uiting-zich-uitsluitend-tot-vakkring-richt

HvJ EU 14 juli 2016, LS&R ; RB 2743; ECLI:EU:C:2016:563; C-19/15 (Verband Sozialer Wettbewerb tegen Innova Vital)
Voedings- en gezondheidsclaims voor levensmiddelen – Artikel 1, lid 2 – Toepassingsgebied – Levensmiddelen die bestemd zijn om als zodanig aan de eindverbruiker te worden geleverd – Claims in commerciële mededelingen die uitsluitend aan beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg zijn gericht. HvJ EU:

Artikel 1, lid 2, van [claimsverordening], moet aldus worden uitgelegd dat de voedings- of gezondheidsclaims die worden gedaan in een commerciële mededeling betreffende een levensmiddel dat bestemd is om als zodanig aan de eindgebruiker te worden geleverd, binnen het toepassingsgebied van deze verordening vallen wanneer deze mededeling niet aan de eindgebruiker maar uitsluitend aan beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg is gericht.

RB 2742

Vergoeding verzendkosten in store credits is niet conform 8.2 onder c NRC

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 16 jun 2016, RB 2742; dossier 2016/00370 (Freshcotton-gratis retourneren), http://www.reclameboek.nl/artikelen/vergoeding-verzendkosten-in-store-credits-is-niet-conform-8-2-onder-c-nrc

RCC 16 juni 2016, RB 2742; IT 2107; dossier 2016/00370 (Freshcotton-gratis retourneren)
Toegewezen. Het betreft een uiting op de website www.freshcotton.com waarop – voor zover hier van belang – staat: “freshcotton; Gratis Retourneren! Freshcotton vergoedt de verzendkosten.” In de uiting wordt ten onrechte de indruk gewekt dat adverteerder de verzendkosten voor haar rekening neemt in het geval de bestelling wordt geretourneerd. De consument krijgt slechts een ‘store credit’ ter waarde van de verzendkosten, wat neerkomt op een korting bij een volgende bestelling. De consument moet de verzendkosten dus zelf betalen indien hij een bestelling retourneert en kan deze kosten niet laten uitbetalen, aldus klager.

In de uiting staat: “gratis retourneren! Freshcotton vergoedt de verzendkosten”. Niet in geschil is echter dat de consument bij een retourzending de verzendkosten niet van adverteerder retour ontvangt zoals wordt gesuggereerd, maar een bedrag – ter hoogte van de verzendkosten – op zijn (Freshcotton) account krijgt gestort, de zogenaamde ‘Freshcredits’. Deze credits vertegenwoordigen blijkbaar een geldswaarde, maar kunnen niet worden gelijk gesteld aan een restitutie van verzendkosten bij een retourzending, zoals de gemiddelde consument de uiting zal opvatten. Er wordt immers uitdrukkelijk gesproken over “gratis retourneren” en “Freshcotton vergoedt de verzendkosten”. Weliswaar wordt gelinkt naar meer informatie, maar de Commissie acht het niet aannemelijk dat de consument zal verwachten dat het aanbod van gratis verzending in werkelijkheid een tegoed in credits inhoudt. Nu het aanbod duidelijk lijkt, zal de gemiddelde consument vermoedelijk ook geen aanleiding zien om op de link voor meer informatie te klikken.

Gelet op vorenstaande is de Commissie van oordeel dat er geen juiste informatie is verstrekt over de reikwijdte van de verplichtingen van de adverteerder als bedoeld in artikel 8.2 onder c van de Nederlandse Reclame Code. Voorts is de Commissie van oordeel dat de gemiddelde consument hierdoor ertoe gebracht kan worden een besluit over een transactie te nemen, dat hij anders niet had genomen. Om die reden is de uiting misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.

RB 2741

Telefoongesprek om advertentieopdracht die niet wordt gevoerd is bedrog

Rechtspraak (NL/EU) 4 jul 2016, RB 2741; ECLI:NL:RBAMS:2016:3569 (Mango tegen 020 Security), http://www.reclameboek.nl/artikelen/telefoongesprek-om-advertentieopdracht-die-niet-wordt-gevoerd-is-bedrog

Rechtbank Amsterdam 4 juli 2016, RB ; ECLI:NL:RBAMS:2016:3569 (Mango tegen 020 Security)
Bedrog. Mango heeft in het eerste telefoongesprek willens en wetens Security betracht te bewegen tot een opdracht voor een advertentie, waarvan zij van te voren reeds had bedacht deze niet te zullen uitvoeren.

RB 2740

Dakdekkerskeurmerkorganisatie moet zich onthouden van reclamecampagne over waterdichtheidgaranties

Nederland 13 jul 2016, RB 2740; (Consolidated tegen St. Waarborgfonds Dakmerk en Seci), http://www.reclameboek.nl/artikelen/dakdekkerskeurmerkorganisatie-moet-zich-onthouden-van-reclamecampagne-over-waterdichtheidgaranties

Vzr. Rechtbank Midden Nederland 13 juli 2016, IEF 16103 (Consolidated tegen St. Waarborgfonds Dakmerk en Seci)
Reclamerecht. Consilidated is een van de drie grootste dakdekkersbedrijven in Nederland. Seci is opgericht tot kwaliteitsborgingsysteem in de dakdakkersbranche onder de naam Dakmerk. Er wordt een reclamecampagne gevoerd via radio, animatie, webbanners en advertentie. Dakmerk moet zich onthouden van uitlatingen 'alleen bij Dakmerk bent u tien jaar lang verzekerd van waterdichtheid', 'in tegenstelling tot anderen zijn dakdekkers onafhankelijk van producenten en kunnen optimale keuze maken uit materialen, systemen en prijs', 'wij zijn de bedenkers van het tien jaar waterdichtheidsgarantie en de enigen die u deze extra zekerheid kunnen bieden'. Seci moet (animatie)filmpjes op sites verwijderen en rectificeren, onder meer in Landelijke dagbladen.

RB 2739

Tussenstand gewichtsverlies René Froger wordt niet gekoppeld aan een tijdseenheid

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 2 jun 2016, RB 2739; dossier 2016/00406 (Omega Pharma tegen XL-S Medical), http://www.reclameboek.nl/artikelen/tussenstand-gewichtsverlies-ren-froger-wordt-niet-gekoppeld-aan-een-tijdseenheid

RCC 2 juni 2016, RB 2739; LS&R 1343; dossier 2016/00406 (Omega Pharma tegen XL-S Medical)
Afwijzing. Gezondheid. Omega Pharma B.V./XL-S Medical; Rene Froger als tussenstand 8 kg afgevallen; strijd claimsverordening. Volgens de Nieuwe Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) zijn dergelijke claims niet toegestaan. Klager verwijst naar “nvwa.nl”. Hier staat, zo stelt klager:

“Niet toegestaan zijn: suggereren of impliceren dat door gebruik van het product met een bepaalde snelheid en/of hoeveelheid gewicht wordt verloren. Voorbeelden hiervan zijn: 'zij verloor 10 kg in 4 weken', 'snel en verantwoord afvallen (…): en 'bereik je streefgewicht'. Ook testimonials en foto's ‘voor' en 'na' gebruik van een product die gewichtsverlies impliceren zijn niet toegestaan. Deze beperking is te begrijpen vanuit het standpunt dat de snelheid en/of mate van gewichtsverlies niet alleen afhankelijk is van het gebruik van een product, maar ook afhankelijk is van bijvoorbeeld wat die consument nog meer eet, de hoeveelheid lichaamsbeweging en de genetische aanleg”.

KOAG/KAG; In de tag-on wordt het vermelde gewichtsverlies steeds aangepast aan de resultaten die René Froger tot dan toe heeft geboekt. Dat is de reden dat het gewichtsverlies in het onderhavige geval is gewijzigd van -3 kg naar -8 kg.

 

RB 2738

HvJ EU: Handelsnormen voor vlees en pluimvee geen aantasting van vrijheid van ondernemingschap

Rechtspraak (NL/EU) 30 jun 2016, RB 2738; ECLI:EU:C:2016:498 (Lidl tegen Freistaat Sachsen), http://www.reclameboek.nl/artikelen/hvj-eu-handelsnormen-voor-vlees-en-pluimvee-geen-aantasting-van-vrijheid-van-ondernemingschap

HvJ EU 30 juni 2016, LS&R 1341; RB 2738; ECLI:EU:C:2016:498 C-134/15 (Lidl tegen Freistaat Sachsen)
Vers voorverpakt vlees van pluimvee. Verplichting om totaalprijs en prijs per gewicht op etiket te vermelden.

1)      Het onderzoek van de eerste prejudiciële vraag levert geen enkel element op dat de geldigheid aantast van artikel 5, lid 4, onder b), van verordening (EG) nr. 543/2008 van de Commissie van 16 juni 2008 houdende uitvoeringsbepalingen van verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad wat betreft de handelsnormen voor vlees van pluimvee, in het licht van de vrijheid van ondernemerschap, zoals vastgelegd in artikel 16 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie.

RB 2735

IE Zomer Forum Congres - 'Hyperlinken, tussenpersonen en the value gap' - donderdag 7 juli

Volkshotel, Amsterdam, donderdag 7 juli 2016, 13.00 - 17.30 uur (inschrijven) Met onder meer Christiaan Alberdingk Thijm, Thijs van Aerde, Jens van den Brink, Remy Chavannes, Arnout Groen, Bernt Hugenholtz, Paul Keller, Sikke Kingma, Anja Kroeze, Joris van Manen, Antoon Quaedvlieg, Rita Zipora. De discussie staat onder leiding van en wordt opgestookt door Dirk Visser.

Als de conclusie van de Advocaat-Generaal [IEF 15842] in de Geen Stijl-Britt Dekker-zaak door het HvJ EU wordt gevolgd, is met winstoogmerk opzettelijk hyperlinken naar evident illegale bronnen straks geen auteursrechtinbreuk. Vermoedelijk is het naar Nederlands recht wel onrechtmatig. Maar wanneer precies? Hoe moet het verder met het auteursrecht als verveelvoudigingen overal en altijd plaatsvinden en het openbaarmakingsrecht (ook) te kort schiet? Loopt alles straks via de onrechtmatige daad en de aansprakelijkheid en de wettelijke verplichtingen van allerlei soort tussenpersonen die moeten helpen bij de bestrijding van illegaal aanbod? Hoe ver gaat die verantwoordelijkheid van tussenpersonen dan? Wie zijn allemaal tussenpersoon? En wat moet een tussenpersoon precies doen?

De lachende derden zijn momenteel platforms als YouTube en Facebook die veel geld verdienen, maar nauwelijks verantwoordelijkheid dragen voor inbreuken. Is er sprake van een lacune waardoor de waarde van het gebruik van beschermd werk weglekt en artiesten en auteurs te weinig verdienen?

Discussieer mee met de belanghebbenden, de deskundigen en alle anderen die er een mening over hebben.

Inschrijven

RB 2737

Ceasetherapie als uiterst succesvolle en effectieve methode, niet aannemelijk

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 6 jun 2016, RB 2737; dossiernr. 2016/00203 (Cease Therapie tegen ADHD), http://www.reclameboek.nl/artikelen/ceasetherapie-als-uiterst-succesvolle-en-effectieve-methode-niet-aannemelijk

Vz. RCC 6 juni 2016, dossiernr. 2016/00203 (Cease Therapie)
Homeopathie. "Cease Therapie is een bijzonder onderdeel van de klassieke homeopathie. Het is een uiterst succesvolle en effectieve methode om kinderen, maar ook volwassenen met autisme, AD(H)D of een aanverwante stoornis met homeopathie te behandelen”. Klaagster merkt deze tekst aan als “volstrekte onzin” en voert daartoe het volgende aan. CEASE Therapie is een medisch zinloze alternatieve behandelwijze. Geen enkele kinderpsychiater, kinderarts of huisarts heeft deze behandelwijze in de richtlijn staan en geen van hen zal de behandeling aanraden, omdat er geen bewijs is dat de behandeling enige zin heeft.

RB 2736

Fout over hoog katoengehalte boxershorts erkend, geen maatregelen getroffen, aanbeveling

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 6 jun 2016, RB 2736; dossiernr: 2016/00227 (Hoge katoengehalte boxershorts), http://www.reclameboek.nl/artikelen/fout-over-hoog-katoengehalte-boxershorts-erkend-geen-maatregelen-getroffen-aanbeveling

Vz. RCC 6 juni 2016, RB ; dossiernr: 2016/00227 (Hoge katoengehalte boxershorts)
Fout. Materiaalkeuze. Het betreft een advertentie in het Brabants Dagblad van 29 februari 2016 waarin een 5-pack Pierre Cardin Boxershorts wordt aangeprezen met onder meer de mededeling “Hoge katoengehalte”. Klager acht de uiting misleidend, omdat in de advertentie is vermeld dat de boxershorts een hoog katoengehalte hebben, terwijl op de website van adverteerder bij de productinformatie staat dat het gebruikte materiaal voor 92% uit polyester en voor 8% uit elasthaan bestaat. Volgens klager zit er dus geen draadje katoen in.

RB 2734

Conclusie AG: Vernevelaar Bachbloesem zijn geen dranken volgens LevensmiddelenVo

EU 22 jun 2016, RB 2734; ECLI:EU:C:2016:474 (Nelsons - Bachbloesemproducten), http://www.reclameboek.nl/artikelen/conclusie-ag-vernevelaar-bachbloesem-zijn-geen-dranken-volgens-levensmiddelenvo
Bachbloesemproducten

Conclusie AG HvJ EU 22 juni 2016, LS&R 1338; RB 2734; ECLI:EU:C:2016:474; C-177/15; (Nelsons - Bachbloesemproducten)
Levensmiddel of geneesmiddel. Conclusie AG: Vraag 1: Vloeistoffen met vergelijkbare kenmerken als de producten in het hoofdgeding bezitten, die een alcoholgehalte van 27 volumeprocent hebben, als gedistilleerde dranken worden aangeduid, via apotheken in druppelbuisjes met een inhoud van 10 of 20 ml en als vernevelaar worden verkocht en volgens de bijbehorende instructies zijn bedoeld om in zeer kleine hoeveelheden in druppelvorm of door middel van een vernevelaar te worden ingenomen, zijn geen ‚dranken’ als bedoeld in artikel 4, lid 3, van verordening (EG) nr. 1924/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 20 december 2006 inzake voedings- en gezondheidsclaims voor levensmiddelen.

RB 2733

Beslissing online uitingen Lidl-subjectieve smaakvergelijking vernietigd

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 14 jun 2016, RB 2733; (FNLI tegen Lidl), http://www.reclameboek.nl/artikelen/beslissing-online-uitingen-lidl-subjectieve-smaakvergelijking-vernietigd

CvB 14 juni 2016, RB 2733; dossiernr. 2016/00014 CvB (FNLI tegen Lidl)
Beroep na RB 2681 (objectieve 'ook lekker'-smaakclaims van Lidl mogen). Het College oordeelt dat niet ter zake doet of in de tv-commercials de nadrukt ligt op de prijsvergelijking of op de smaakvergelijking. De tv-commercials zijn niet in strijd met de NRC. Met betrekking tot de smaakvergelijking geldt dat sprake is van een vergelijking met een uiterst summier en subjectief karakter. Slechts een enkele persoon beoordeelt telkens de producten en zegt beide 'lekker' te vinden. Het college vernietigt de bestreden beslissing uitsluitend voor zover het de op de website van Lidl genoemde resultaten van het CSO-smaakonderzoek, welk oordeel ook betrekking heeft op de commercials waarnaar op die website wordt gelinkt.

 

RB 2732

Suggestie Appelsientje Sinaasappelsap als vervanger van fruit misleidend

Zelfregulering (RCC, KOAG/KAG) 13 mei 2016, RB 2732; (Appelsientje Sinaasappelsap), http://www.reclameboek.nl/artikelen/suggestie-appelsientje-sinaasappelsap-als-vervanger-van-fruit-misleidend

RCC 13 mei 2016, dossiernr. 2016/00255/A; (Appelsientje Sinaasappelsap) Misleidende reclame. Volksgezondheid. Aanbeveling. Bestreden uitingen: Uiting 1 (Buitenreclame): “Eet jij genoeg fruit?” en “100% puur fruitsap” ; Uiting 2 (Op Facebook): “Maar wist je dat een glas Appelsientje Sinaasappel meetelt als je tweede portie fruit?”

De klager acht dat met de uitingen onterecht gesuggereerd wordt dat Appelsientje Sinaasappelsap een goede vervanger van fruit is. Dit is volgens klager misleidend en vormt daardoor een bedreiging voor de volksgezondheid. "Volgens de ‘Richtlijnen goede voeding' van de Gezondheidsraad geven fruitsappen net als frisdranken een verhoogde kans op diabetes. Ook bevat fruitsap minder vezels dan vers fruit. Vruchtensappen bevatten ook zuren die het gebit kunnen aantasten."

Oordeel van de commissie:

De Commissie acht de reclame-uitingen in strijd met artikel 7 NRC. Zij beveelt adverteerder om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.